ECM imisné monitorovacie systémy sú dodávané ako:

integrované v klimatizovaných monitorovaných objektoch, umožňujúcich stacionárnu a mobilnú prevádzku
multikomponentné analyzátory pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia, vhodné pre monitorovanie parametrov ovzdušia v mestách na križovatkách a exponovaných miestach. Vyznačujú sa malými rozmermi, nízkymi prevádzkovými nákladmi a výhodnou cenou
Hlavné monitorované znečisťujúce látky a parametre:

• SO2             • NH3                 • teplota vzduchu
• NOx            • VOC                 • atmosferický tlak
• O3               • CxHy               • vlhkosť
• CO              • PAH                 • rýchlosť vetra
• H2S            • HF                    • smer vetra

Aerosoly sú monitorované v zmysle TSP, PM10, PM2,5 alebo PM1 štandardov.

Vzorkovacie zariadenia umožňujú odber vzoriek pre laboratórne analýzy plynných znečisťujúcich látok, ťažkých kovov a iných zložiek.

Informačné systémy vykonávajú zber meraných údajov, ich spracovanie, realizujú automatické ovládanie prístrojov, prenosy dát, prezentáciu, archiváciu a modelovanie spádov. Umožňujú integráciu do smogového výstražného systému.