ECM dodáva monitorovacie systémy plynných emisií založené na extraktívnej alebo in-situ metóde merania. Extraktívna metóda spočívajúca v odbere, úprave a následnom meraní vzorky umožňuje merať širokú škálu plynných znečisťujúcich látok s použitím UV/IČ plynovo korelačného princípu merania alebo progresívneho FTIR princípu, využívajúceho preladiteľnú laserovu diodu. Výhodou in-situ prístrojov inštalovaných priamo na potrubí je jednoduchosť inštalácie a obsluhy, vysoká odolnosť voči korozívnym látkam a nízke prevádzkove náklady. In-situ analyzátory poslednej generácie umožňujú kalibráciu referenčnými plynmi priamo na potrubí. Súčasťou monitorovacích systémov je aj vyhodnotenie a archivácia v súlade s požiadavkami platnej legislatívy.