Prenosné prístroje na sledovanie vnútorného prostredia

Ochranné a bezpečnostné prístroje majú za úlohu detekovať prítomnosť plynných škodlivín, tuhých častíc ako aj prúdenie, teplotu a vlhkosť vzduchu. Plynné škodliviny sú merané elektrochemickými alebo infračervenými snímačmi. Tuhé častice sú snímané optickými čítačmi častíc s kondenzačným stupňom tak, aby boli zachytené častice všetkých frakcií. Prúdenie vzduchu je merané tepelnovodivostnými snímačmi.

Osobné detektory a prístroje na meranie aromatických uhľovodíkov a iných toxických plynov

Kompaktné prenosné detektory a monitory jedného až piatich plynov, zahrnujúce fotoionizačný detektor prchavých organických látok, meranie O2 a senzory toxických plynov. Monitory umožňujú bezdrôtový prenos údajov do centrály. Systém tak umožňuje operatívne vytvoriť dočasnú sieť pre monitorovanie rizikového pracovného priestoru v ktorom prebiehajú práce.

Prístroje na analýzu hluku a vibrácií

Dozimetre hluku umožňujú ukladanie všetkých údajov o hluku v okolitom prostredí vo voliteľných intervaloch od 1 sekundy do 1 hodiny. Využívajú sa pre štatistickú analýzu hlukovej expozície v sledovanom prostredí.

Osobné monitory vibrácií vykonávajú trojosové meranie expozície ruky-ramena a celého tela vibráciám spôsobeným pracovným náradím, strojmi a inými zdrojmi vibrácií.

Prístroje pre čisté a infekčné priestory

Citlivé senzory určené pre meranie pretlaku resp. podtlaku v čistých a infekčných priestoroch.