Analyzátory a meracie prístroje dodávané spoločnosťou ECM nachádzajú uplatnenie vo všetkých oblastiach spracovania vôd:

 • výroba pitnej vody
 • vody v technologických procesoch
 • čistiarne odpadových vôd
 • skládky odpadov
 • kanalizačné systémy
 • priemyselné odpadové vody
 • povrchové vody
 • spadná voda

Spektrometrický analyzátor vôd

Na priame sledovanie CHSK, TOC, DOC, BSK, NEL je určený spektrometrický analyzátor. Pri priemere telesa iba 40mm je možné prístroj použiť v akejkoľvek aplikácii ako ponorný a s požitím prietočného článku ako prietočný.

Prístroj poskytuje užívateľovi podstatné výhody:

 • kontinuálne meranie bez vzorkovacieho systému
 • trvalá prevádzka bez akýchkoľvek nárokov na obsluhu, chemikálie a reagenty
 • široký rozsah meraní od miligramov až po gramy na liter
 • na mnohých aplikáciách overená zhoda s laboratórnymi metódami.

Kontinuálne analyzátory znečistenia a kvality vôd

Kolorimetrické, titračné a potenciometrické analyzátory na sledovanie širokého rozsahu znečisťujúcich látok vo vodách pracujú metódami zhodnými s štandardnými laboratórnymi postupmi:

• CHSK                       • amoniak                     • toxicita
• TOC                          • celkový dusík           • ťažké kovy
• ropné látky           • dusičnany                  • železo
• fenoly                      • dusitany                     • kremičitany
• kyanidy                   • fosfory                        • mangán
• sulfidy                     • fosforečnany             • hydrazín

Analyzátory parametrov vody

Prenosné a kontinuálne sondy určené na meranie pH, ORP, DO, vodivosti, zákalu, chlorofylu, prieniku fotosyntetického žiarenia, dusičnanov, čpavku a chlóru.

ClO2 úprava pitnej a teplej úžitkovej vody

Zariadenie umožňuje významnú energetickú úsporu, keďže nie je potrebné ohrievať vodu na teplotu nad 70°C, aby sa zabránilo rozmnoženiu legionelových baktérií. Umožňuje tiež úpravu vody pre bazény bez nepríjemného chlórového zápachu, ako aj úpravu vody zo studní.

Prístroje na riadenie automatického dávkovania koagulantov

Prístroje sa využívajú pre úpravu vôd v čistiarňach, pre pitné a technologické účely.


On-line refraktomery

Určené sú na sledovanie koncentrácie ľubovoľných látok vo vodných roztokoch (kyseliny, cukor, výluhy).