Všetky doteraz známe a priemyselne používané princípy kontinuálneho merania prietoku plynov majú obmedzené možnosti a spoľahlivosť, keď sa jedná o plyny, ktoré sú znečistené mechanickými časticami a lepivými zložkami. Pre tento účel dodáva ECM prietokomery, ktoré pre spoľahlivú činnosť práve vyžadujú prítomnosť tuhých častíc v meranom plyne. Do potrubia je zasunutá dvojica izolovaných alebo neizolovaných tyčových sond. Prietokomer elektronicky vyhodnocuje dobu prúdenia častíc medzi obidvomi sondami a vzhľadom na ich známu vzájomnú vzdialenosť vypočíta okamžitú hodnotu prietoku.

Pre meranie prietoku práškových materiálov je určený prietokomer pracujúci na rovnakom princípe, rozdiel je v tvare sond, kde sú namiesto tyčových, použité sondy kruhového tvaru.