O násProduktyReferencieGalériaKontaktMonitorovanie emisií plynných látok

ECM dodáva monitorovacie systémy plynných emisií založené na extraktívnej alebo in-situ metóde merania.

Extraktívna metóda spočívajúca v odbere, úprave a následnom meraní vzorky umožňuje merať širokú škálu plynných znečisťujúcich látok s použitím UV/IČ plynovo korelačného  princípu merania alebo progresívneho FTIR princípu, využívajúceho preladiteľnú laserovu diodu.

Výhodou in-situ prístrojov inštalovaných priamo na potrubí je jednoduchosť inštalácie a obsluhy, vysoká odolnosť voči korozívnym látkam a nízke prevádzkove náklady.  In-situ analyzátory poslednej generácie umožňujú kalibráciu referenčnými plynmi priamo na potrubí. 

Súčasťou monitorovacích systémov je aj vyhodnotenie a archivácia v súlade s požiadavkami platnej legislatívy.

 

Bϋhler   -  prístroje pre odber a úpravu plynnej vzorky

Servomex  - analyzátory plynov pre emisné a procesné meranie

Fuji  - analyzátory plynov pre emisné a procesné meranie

Procal- in-situ analyzátory plynov

Kontemo - meracie objekty pre monitorovacie systémy

EcoChem- multikomponentné analyzátory emisií

aktualizované Štvrtok, 08.04.2010